سالاد

مینی تک نفره دونفره

پیتزا مخصوص

کراکف-ژامبون مرغ -قارچ – پنیر – فلفل دلمه

  8500   16000    25000

پیتزا لوکس

بیکن گوشت-بیکن مرغ -قارچ-پنیر – فلفل دلمه – ذرت

  9500   18000    27000
 

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی -ژامبون مرغ- قارچ -پنیر – فلفل دلمه رنگی

   9500   18000    27000
   

پیتزا سالامی

ژامبون سالامی – قارچ – پنیر – فلفل دلمه رنگی

   9500   18000    27000
 

پیتزا یونانی (رولت)

کراکف-ژامبون مرغ -قارچ – پنیر – فلفل دلمه – کنجد

  16000
 

پیتزا رست بیف

گوشت گوساله (رشته شده )- قارچ – پنیر – فلفل دلمه – زیتون

  10000   20000    30000
 

پیتزا شتر مرغ

گوشت ران شتر مرغ (رشته شده )- قارچ – پنیر – فلفل دلمه رنگی – پیاز – زیتون

  10500   21000    32000

پیتزا زبان

 گوشت زبان گوساله – قارچ – پنیر – فلفل دلمه رنگی – پیاز – زیتون

  10500   21000    32000
 

پیتزا گوشت و قارچ

 گوشت گوساله چرخ شده – قارچ – پنیر – فلفل دلمه

   9500    19000    28000
 

پیتزا بوقلمون

گوشت بوقلمون (ران و سینه )- قارچ – پنیر – فلفل دلمه

   9500    19000    28000
 

پیتزا مرغ و قارچ

گوشت مرغ – قارچ – پنیر – فلفل دلمه

  9500    18000    27000
 

پیتزا سبزیجات

ذرت – نخود فرنگی – هویج – قارچ – پنیر – فلفل دلمه – گوجه – زیتون

  8000    15000    23000
 

پیتزا سیسیلی (ایتالیایی)

بیکن مرغ – ژامبون پپرونی – سوسیس – قارچ – پنیر – پیاز – فلفل دلمه رنگی – زیتون – ذرت

   18000    27000
 

پیتزا ناپلی (ایتالیایی)

بیکن گوشت – قارچ – پنیر – زیتون – پنیر بلو چیز

   18000    27000
 

پیتزا پپرونی  (ایتالیایی)

ژامبون پپرونی – قارچ- پنیر – فلفل هالاپینو – فلفل رنگی

   18000    27000
 

پیتزا سالامی  (ایتالیایی)

ژامبون سالامی – قارچ – پنیر – فلفل دلمه رنگی

   18000    27000
 

پیتزا پانسیتا  (ایتالیایی)

بیکن مرغ – قارچ – پنیر – فلفل هالاپینو – پنیر گودا

   17000    26000
 

پیتزا نورنبرگ (ایتالیایی)

سوسیس نورنبرگ – قارچ – پنیر – فلفل هالاپینو – پنیر گودا

   16000    25000
 

پیتزا ویتلو (ایتالیایی)

گوشت گوساله (رشته شده و چرخ شده )- قارچ – پنیر – پیاز – فلفل دلمه رنگی

   19000    28000
 

پیتزا استروزو (ایتالیایی)

گوشت شترمرغ (رشته شده )- قارچ – پنیر – پیاز – فلفل دلمه رنگی – زیتون

   21000    32000
 

پیتزا تورینو  (ایتالیایی)

گوشت زبان گوساله – قارچ – پنیر – پیاز – فلفل دلمه رنگی – زیتون

   21000    32000
 

پیتزا تورچیا  (ایتالیایی)

گوشت بوقلمون – قارچ – پنیر – فلفل رنگی

   19000    28000
 

پیتزا پولو   (ایتالیایی)

گوشت مرغ- قارچ – پنیر – زیتون – گوجه گیلاسی

   18000    27000
 

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

قارچ – گوجه – پنیر – پیاز – فلفل دلمه – ریحان – پنیر گودا

   15000    23000